VEDTÆGTER

§ 1 - SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED
Selskabets navn er:
KORSØR ANTENNESELSKAB a.m.b.a.
Under navneændring til Korsør Connect
Selskabets hjemsted er Korsør

§ 2 – SELSKABETS FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at tilvejebringe og drive fællesantenneanlæg i Korsør by og omegn til forsyning af medlemmerne med tv-signaler og internet.

2.2 Generalforsamlingen kan når som helst, udvide formålet til at omfatte enhver, i naturlig forbindelse, med formålet hørende teknisk virksomhed, herunder formidling af kabelsignaler for bredbånd og tv.

2.3 Desuden kan bestyrelsen yde økonomisk støtte til beslægtede medieselskaber i Korsør by og omegn.

§ 3 – FORSYNINGSOMRÅDE OG MEDIEKREDS

3.1 Selskabets forsyningsområde er indenfor Korsør by og omegn.

3.2 Bestyrelsen fastsætter til enhver tid under hensyntagen til, hvad der såvel i teknisk som økonomisk henseende er formålstjenligt og forsvarligt.

3.3 Enhver borger og virksomhed indenfor selskabets forsyningsområde, er berettiget til at blive medlem af selskabet, mod at vedkommende forpligter sig til at betale kontingent samt tilslutningsafgift.

§ 4 – LEJEMÅL

Udgået

§ 5 - KAPITAL & DRIFT

5.1 Den til opfyldelse af selskabets formål nødvendige kapital til veje bringes   dels gennem tilslutninger, dels kontingenter fra medlemmerne, evt. ved lån.

5.2 Tilslutningsafgiften fastsættes af generalforsamlingen under hensyntagen til, hvad det til enhver tid koster at etablere anlæg.

5.3 Medlemskontingent fastsættes ligeledes på generalforsamlingen, på basis af et af bestyrelsen udarbejdet 1. årigt budget. Budget følger kalenderåret. Dog tages der forbehold for udefra kommende afgiftsstigninger og forudgående medlemsafstemninger.

5.4 Medlemskontingentet skal dels dække selskabets direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse m.v. dels give mulighed for konsolidering af selskabet.

5.5 Der udarbejdes årligt tarifblad over gældende takster.

5.6 Den nødvendige kapitaltilgang kan bestyrelsen inddække ved optagelse af banklån, jf.§ 19.3

§ 6 - HÆFTELSER

6.1 Selskabets medlemmer hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, men er hver især forpligtet til at indbetale det årlige kontingent.

§ 7 - UDTRÆDEN AF SELSKABET

7.1 Medlemmerne er berettiget til med løbende måned + 30 dages varsel at udtræde af selskabet.

7.2 Inden et udtrædende medlem frigøres for sit forhold overfor selskabet må samtlige restancer, herunder omkostninger ved afbrydelser og tilslutning, være betalt.

7.3 Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen anpart af selskabets eventuelle formue.

7.4 Stik tilhører hus/lejlighed/virksomhed.

§ 8 - EKSKLUSION AF MEDLEMMER

8.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af betalingsrestance, samt som følge af, at medlemmet holder sine modtagerapparater eller stikledninger i en så dårlig stand, at de øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg efter bestyrelsens skøn generes.

8.2 Det ekskluderede medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

8.3 Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af de beløb vedkommende har forpligtet sig til at betale, eller udgifter som medlemmet har givet anledning til, ligesom eksklusion ikke berettiger til udbetaling af noget beløb.

§ 9 - RESTANCER

9.1 Udebliver et medlem mere end 8 dage over forfaldsdato med kontingent eller andre skyldige beløb, og beløbet ikke er betalt senest 5 dage efter modtaget påkrav, er selskabet berettiget til at afbryde forbindelsen med selskabets anlæg.

9.2 Genoptagelse af tilslutningen kan gøres betinget af, at alle forfaldne ydelser til selskabet med påløbne renter, de med afbrydelsen og tilslutningen forbundne udgifter, samt et af bestyrelsen fastsatte gebyr, er betalt.

§ 10 – ULOVLIGE TILSLUTNINGER

10.1 Såfremt Antenneselskabet bliver bekendt med, at der er foretaget ulovlig tilslutning for forsyning af 'en eller flere husstande, end der er betalt for, kan Antenneselskabet uden varsel foretage afbrydelse af anlægget og kræve erstatning.

10.2 De påførte udgifter ved frakobling og tilslutning af anlægget, samt betaling for tab, skal betales før tilslutning foretages igen.

10.3 Ved gentagelser eller grovere tilfælde, kan der indgives politianmeldelse.

§ 11 – GENERALFORSAMLINGER

11.1 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Selskabets generalforsamling afholdes i Korsør. Den ordinære generalforsamling afholdes medio 4. kvartal hvert år.

11.2 Alle generalforsamlinger - såvel ordinære som ekstraordinære - indkaldes med mindst 14 dages - og højest 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse, samt på Korsør Antenneselskabs hjemmeside, samt evt. en for Korsør område signaldækkende nærradio.

11.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen jr. § 12.

11.4 Forslag fra medlemmerne, skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

11.5 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 200 medlemmer, med anførelse af anledningen. Indkaldelsen hertil skal ske inden 14 dage derefter, med kortest muligt varsel.

§ 12 - DAGSORDEN

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

 1. Valg af dirigent.
  a Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab og status til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det følgende kalenderår, samt fastsættelse af takstblad
 6. Valg:
  a Formand ulige år
  b 3 bestyrelsesmedlemmer ulige år
  c 3 bestyrelsesmedlemmer lige år
  d 2 suppleanter hvert år
 7. Valg af revision
 8. Eventuelt.

§ 13 - DIRIGENT

13.1 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

13.2 Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til et eller flere af de foreliggende forhandlingsemner.

§ 14 - BESLUTNINGER

14.1 På selskabets generalforsamling kan beslutning kun tages, vedrørende de forholde der fremgår af dagsordenen og ændringsforslag hertil.

14.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen tages ved almindelig stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

14.3 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og desuden at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

14.4 Er 2/3 af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer.

14.5 Selskabet kan ikke opløses ved generalforsamlingsbeslutning, forinden lån, som selskabet kan have optaget, er fuldt indfriet.

§ 15 - STEMMERET

15.1 Ethvert medlemskab har på generalforsamlingen 1 stemme.

15.2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

15.3 Gyldigt adgangs bevis kan kræves forevist.

§ 16 - PROTOKOL

16.1 Over det på generalforsamlingen passerede, indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§ 17 - LEDELSE AF SELSKABET

17.1 Selskabet ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

17.2 Valg til bestyrelsen kan opnås af myndige medlemmer af Korsør Antenneselskab.

§ 18 - KONSTITUTION

18.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

18.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.

18.3 Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

18.4 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres til protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

18.5 Bestyrelsen kan, hvis det på grund af omfanget af den daglige drift bliver nødvendigt, antage lønnet medhjælp.

18.6 Bestyrelsen kan udbetale kompensation for tabt arbejdsindtægt til bestyrelsens medlemmer.

18.7 Der kan udbetales kørepenge i henhold til statens højeste takst.

§ 19 - TEGNING AF SELSKABET

19.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

19.2 Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt) enkel og kollektiv.

19.3 Selskabets bestyrelse kan optage lån, som er nødvendigt til gennemførelse af det vedtagne budget.

§ 20 - REGNSKAB

20.1 Selskabets regnskabsår er fra 1/7 til 30/6 med omlægningsperiode fra 1/1 til 30/6-97.

20.2 Budgettet følger kalenderåret jf. § 5.3

20.3 Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen, samt forsynes med revisors påtegning.

§ 21 – REVISION

21.1 Revision af selskabets regnskab foretages af en, på general- forsamlingen for et år ad gangen, - valgt statsautoriseret - eller registreret revisor.

§ 22 - ÅRSREGNSKAB

22.1 Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger, og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav til enhver tid.

22.2 Der kan ingensinde udbetales udbytte til medlemmerne.

§ 23 - SELSKABETSOPLØSNING

23.1 Såfremt selskabets opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks, og selskabets ledelse overtages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer.

23.2 Likvidatorerne skal overfor en afsluttende generalforsamling aflægge endeligt regnskab over likvidationens forløb.

23.3 Et eventuelt likvidationsoverskud skal skænkes til et eller flere anerkendelsesværdige formål i Korsør Antenneselskabs dækningsområde, altså foreninger eller institutioner, der vil varetage sådanne formål.

23.4 Den afsluttende generalforsamling fordeler med simpel stemmeflerhed overskuddet.

§ 24 - MAJORITET TIL SELSKABETS OPLØSNING

24.1 Med den majoritet, der kræves til selskabets opløsning, kan generalforsamlingen, eventuelt 2 generalforsamlinger vedtage, at selskabet sammensluttes med et selskab, således at det nye selskab overtager samtlige aktiver og passiver og indtræder i alle rettigheder og forpligtelser, hvorefter selskabet uden yderligere likvidation er opløst.

§ 25. – BERETTIGET AFTALER

25.1 Selskabets bestyrelse skal endvidere være berettiget til, at indgå særaftaler med boligselskaber og lignende, der allerede har etableret fællesantenneanlæg.

- o O o - VEDTAGET

Nærværende vedtægter er med de rettelser, der er vedtaget på Korsør Antenneselskabs ekstraordinære generalforsamling den: 7. april 1994, april 1997, 20. oktober 2003, 19. oktober 2004, 9. november 2009 januar 2017.

Derudover er der foretaget nødvendige redaktionelle ændringer i tekst og layout forårsaget af strukturreformen 29. november 2005. Således fremover gældende.